Subsidiereglement

Subsidiereglement Stichting Eenwieleren Nederland

Stichting Eenwieleren Nederland (hierna te noemen ‘de Stichting’) wil dat zoveel mogelijk mensen gaan eenwieleren, en dat mensen die al kunnen eenwieleren dat steeds vaker en beter gaan doen! Daarom hebben we een potje om een financiële bijdrage te leveren aan initiatieven die hierbij helpen.

Wie kunnen een aanvraag indienen?
Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door natuurlijke of rechtspersonen (bijvoorbeeld verenigingen die zijn ingeschreven bij de KvK) die wonen of gevestigd zijn in Nederland of België.

Hoe kun je subsidie aanvragen?

 • Voor je aanvraag moet je gebruik maken van het Aanvraagformulier. (Maar je kunt ons natuurlijk ook eerst mailen voor advies.)
 • Je aanvraag moet ingediend worden minstens twee maanden voordat datgene waarvoor je subsidie aanvraagt, gaat plaatsvinden.
 • Bij je aanvraag moet je een duidelijke motivatie, projectomschrijving, kostenraming, planning en onderbouwing van het subsidiebedrag meesturen.
 • Bij iedere aanvraag moet ook duidelijk zijn wat de eigen investering (financieel en/of inspanning) van de aanvrager is.
 • Je kunt geen subsidie aanvragen voor:
  • projecten van overheden;
  • exploitatiekosten;
  • projecten die al gerealiseerd zijn of middelen die al aangeschaft zijn op het moment dat je de aanvraag indient.

Subsidietoekenning en besteding

 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst en op basis van het beschikbare budget door het bestuur van de Stichting in behandeling genomen en getoetst aan deze richtlijnen.
 • De Stichting streeft ernaar om binnen een maand na ontvangst te beslissen.
 • Tegen een beslissing van het bestuur van de Stichting kan op geen enkele wijze in beroep worden gegaan.
 • De aanvrager dient altijd een kopie of kopieën van de originele facturen aan de Stichting te verstrekken.
 • Subsidies worden toegekend in de vorm van een schenking. Bedragen worden altijd per bank overgemaakt.
 • Als er een subsidie wordt toegekend, wordt dit altijd gemeld op de website http://stichtingeenwieleren.nl/ . De ontvanger van de subsidie meldt ook in alle relevante uitingen in het kader van het project dat het mede mogelijk is gemaakt door de Stichting met vermelding van het adres van de website van de Stichting.
 • Betaling vindt in beginsel achteraf plaats.
 • Tenzij anders is overeengekomen vervalt de toegekende subsidie als er niet binnen één jaar na de toekenning gebruik van wordt gemaakt.
 • In gevallen waarin de wet, de statuten van de Stichting of dit reglement niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting.