Deelnamevoorwaarden

Iedereen die kan eenwieleren is welkom op het NKE. Er zijn geen specifieke selectiecriteria. Het maximum aantal deelnemers dat we kunnen ontvangen is 120.

Deelname van niet-Nederlandse deelnemers
Het ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ is een open kampioenschap. Dit betekent dat niet-Nederlandse eenwieleraars mogen deelnemen. Ze strijden om de medailles met de Nederlandse deelnemers, maar komen niet in aanmerking voor de titel ‘Nederlands Kampioen’.
Onze definitie: Nederlands is iedereen die een Nederlands paspoort of identiteitskaart heeft en / of in Nederland woont. Als u zich aanmeldt als Nederlandse deelnemer maar de organisatie twijfelt of u dat wel bent, kunnen wij om bewijs vragen.
We streven naar een verhouding waarbij ten minste 75% van de deelnemers de Nederlandse nationaliteit hebben of in Nederland wonen. Als we gedurende de inschrijfperiode zien dat deze verhouding niet gehaald wordt, behouden we ons het recht voor verdere inschrijvingen van niet-Nederlanders (tijdelijk) te stoppen.


Possibilities for non-Dutch participants
The ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ (Dutch Unicycling Nationals) is an open championship. This implies that non-Dutch unicyclists may participate. They compete for the medals with the Dutch participants, but they don’t qualify for the title of ‘Nederlands Kampioen’ (Dutch Champion).
Our definition: Dutch is anyone who has a Dutch passport or identity card, and/or lives in the Netherlands. If you register as a Dutch competitor but the organisation doubts whether you really are, we can ask for evidence.
We strive for a ratio in which at least 75% of the participants have Dutch nationality or live in the Netherlands. If we see during the registration period that this ratio is not achieved, we reserve the right to (temporarily) stop further registrations of non-Dutch nationals.


Möglichkeiten für nicht-Niederländische Teilnehmer
Das ‘Nederlands Kampioenschap Eenwieleren’ (Niederländische Meisterschaft im Einrad fahren) ist eine offene Meisterschaft. Das bedeutet, dass auch Nicht-Niederländer mitmachen können. Diese fahren mit den niederländischen Teilnehmern um die Medaillen, kommen aber nicht für den Titel ‘Nederlands Kampioen’ (Niederländischer Meister) in Frage.
Unsere Definition: Niederländer ist man, wenn man die niederländische Staatsangehörigkeit hat (angegeben auf dem Pass oder Personalausweis), und/oder in den Niederlanden wohnt. Sollte die Organisation zweifeln, ob jemand, der als Niederländer angemeldet ist, auch wirklich Niederländer nach unserer Definition ist, kann nach einem Beweis gefragt werden.
Wir streben ein Verhältnis an, bei dem mindestens 75 % der Teilnehmer die niederländische Staatsangehörigkeit besitzen oder in den Niederlanden leben. Sollten wir während des Registrierungszeitraums feststellen, dass dieses Verhältnis nicht erreicht wird, behalten wir uns das Recht vor, weitere Registrierungen von Nicht-Niederländischen Staatsangehörigen (vorübergehend) einzustellen.