Privacyverklaring

Laatste update: 19 februari 2024

Stichting Eenwieleren Nederland, gevestigd aan Van den Boschlaan 71, 6717 ZD Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting Eenwieleren Nederland
Van den Boschlaan 71, 6717 ZD Ede
info@stichtingeenwieleren.nl
www.stichtingeenwieleren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Eenwieleren Nederland verwerkt je persoonsgegevens die we hebben verkregen doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Nationaliteit
 • T-shirt maat
 • Prestaties op de eenwieler

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Eenwieleren Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze Stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of deelnemers aan onze evenementen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingeenwieleren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Eenwieleren Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je deelname aan onze evenementen mogelijk te maken
 • Het afhandelen van jouw betaling (grondslag: gerechtvaardigd belang)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (grondslag: toestemming)
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: gerechtvaardigd belang)
 • Het promoten van eenwieleren in Nederland (grondslag: toestemming)
 • Het toesturen van materialen (grondslag: gerechtvaardigd belang)

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Eenwieleren Nederland maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Eenwieleren Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Eenwielerrecords overzichten, NKE deelnemerslijsten en NKE resultaten: onbeperkt
 • Overige gegevens: 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Eenwieleren Nederland deelt een deel van jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld om startnummers met naam te laten afdrukken. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Eenwieleren Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast deelt Stichting Eenwieleren Nederland een deel van jouw persoonsgegevens via haar eigen website. Het gaat bijvoorbeeld om deelnemerslijsten en wedstrijduitslagen. Dit doen wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Stichting Eenwieleren Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Eenwieleren Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens, of kennisgeving van intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingeenwieleren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mogelijkheid om een klacht in te dienen
Stichting Eenwieleren Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Eenwieleren Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stichtingeenwieleren.nl

PDF van deze Privacyverklaring, d.d. 19 februari 2024